Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Luật Học Đại Cương

Search Our Site

Thích Phước Tịnh
Genre Rock
Tags

Sự cân bằng của đời sống như một quy luật tự nhiên. Xã hội càng bất an, hỗn độn do bạo hành, sa đọa, độc ác, vô cảm của con người bao nhiêu thì nhu yếu tái lập đạo đức và nếp sống lành thiện đẹp đẽ của con người càng cao bấy nhiêu.

Ở đây, những bài Pháp thoại từ Thầy Phước Tịnh giảng dạy cho các đạo tràng Phật tử tu tập như những phương dược trị liệu tự thân và xã hội. Thầy đã tùy theo căn cơ thính chúng từng nơi vận dụng phương tiện truyền đạt chánh Pháp đến người nghe, mong làm vơi ít nhiều nỗi bất an, căng thẳng, trầm cảm, thất vọng và khổ đau của con người, tái lập được nền đạo đức và phẩm chất cao quý trong đời sống. Tuy nhiên, trong mỗi bài pháp thoại Thầy đều khơi mở con đường thể ngộ tự tâm bất động, vô sinh và pháp hành để thành tựu an lạc hiện tiền từ tinh thần thiền tập.

Mắt Thương mong rằng những bài pháp thoại này sẽ giúp cho người nghe nếm trải được hương vị chánh pháp và tinh tấn mãi trên con đường tâm linh, hầu thành tựu được tuệ giác, chứng nghiệm được an lạc tự thân và đóng góp năng lượng tu tập của mình cho xã hội.

Mắt Thương Nhìn Đời
Compassionate Eyes Inc.

Albums (70)
Songs (1707)
CD CD
	Tỳ Ni Nhật Dụng
Thích Phước Tịnh
Songs 7
Added on 03 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Tứ Niệm Xứ Giảng Tại Phật Học Viện
Thích Phước Tịnh
Songs 6
Added on 03 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Tứ Niệm Xứ Giảng Tại Đuốc Tuệ
Thích Phước Tịnh
Songs 2
Added on 03 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Trung Tâm Vạn Hạnh
Thích Phước Tịnh
Songs 3
Added on 03 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Tín Tâm Minh
Thích Phước Tịnh
Songs 36
Added on 03 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Thiền Đường Mây Từ
Thích Phước Tịnh
Songs 46
Added on 03 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Liên Hệ Giữa Tứ Niệm Xứ & Thiền Đông Độ
Thích Phước Tịnh
Songs 14
Added on 03 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Thập Nguyện Phổ Hiền
Thích Phước Tịnh
Songs 3
Added on 03 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Bát Đại Nhân Giác
Thích Phước Tịnh
Songs 16
Added on 27 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Mây Từ 2014
Thích Phước Tịnh
Songs 14
Added on 27 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Pháp Thoại USA 06
Thích Phước Tịnh
Songs 86
Added on 03 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Pháp Thoại USA 5
Thích Phước Tịnh
Songs 60
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Pháp Thoại USA 4
Thích Phước Tịnh
Songs 41
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Pháp Thoại USA 3
Thích Phước Tịnh
Songs 43
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Pháp Thoại USA 2
Thích Phước Tịnh
Songs 46
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Pháp Thoại USA 1
Thích Phước Tịnh
Songs 58
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Luật Học Đai Cương
Thích Phước Tịnh
Songs 7
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa
Thích Phước Tịnh
Songs 3
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Thập Mục Ngưu Đồ
Thích Phước Tịnh
Songs 10
Added on 27 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Kinh 42 Chương
Thích Phước Tịnh
Songs 51
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Úc Châu
Thích Phước Tịnh
Songs 20
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Sangha Kỳ 12
Thích Phước Tịnh
Songs 3
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Sangha Kỳ 11
Thích Phước Tịnh
Songs 7
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Sangha Kỳ 08
Thích Phước Tịnh
Songs 5
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Sangha Kỳ 07
Thích Phước Tịnh
Songs 4
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Sangha Kỳ 05
Thích Phước Tịnh
Songs 7
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Sangha Kỳ 04
Thích Phước Tịnh
Songs 4
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Sangha Kỳ 03
Thích Phước Tịnh
Songs 7
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Sangha Kỳ 02
Thích Phước Tịnh
Songs 12
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Sangha Kỳ 01
Thích Phước Tịnh
Songs 11
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu QA 2008
Thích Phước Tịnh
Songs 8
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu QA 2006
Thích Phước Tịnh
Songs 13
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Miền Đông
Thích Phước Tịnh
Songs 8
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Mây Từ
Thích Phước Tịnh
Songs 8
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Hương Vân 2013
Thích Phước Tịnh
Songs 10
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Hương Vân 2011
Thích Phước Tịnh
Songs 8
Added on 04 April 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Lịch Sử Đức Phật
Thích Phước Tịnh
Songs 50
Added on 12 July 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Kinh Pháp Bảo Đàn
Thích Phước Tịnh
Songs 62
Added on 27 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Kinh Pháp Cú 01
Thích Phước Tịnh
Songs 54
Added on 27 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Kinh Pháp Cú 02
Thích Phước Tịnh
Songs 101
Added on 27 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Kinh Phổ Môn
Thích Phước Tịnh
Songs 16
Added on 27 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Kinh Tiểu Bộ
Thích Phước Tịnh
Songs 11
Added on 27 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Kinh Trung Bộ
Thích Phước Tịnh
Songs 9
Added on 27 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Kinh Tương Ưng Bộ
Thích Phước Tịnh
Songs 13
Added on 27 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Thi Ca Thiền
Thích Phước Tịnh
Songs 62
Added on 27 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Thiền Sử
Thích Phước Tịnh
Songs 30
Added on 04 September 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Tứ Niệm Xứ Giảng Tại Lộc Uyển
Thích Phước Tịnh
Songs 41
Added on 27 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Quy Sơn Cảnh Sách
Thích Phước Tịnh
Songs 50
Added on 27 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Pháp Thoại USA 7
Thích Phước Tịnh
Songs 16
Added on 27 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Chứng Đạo Ca
Thích Phước Tịnh
Songs 42
Added on 26 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Giảng Đường Thuận Pháp
Thích Phước Tịnh
Songs 6
Added on 26 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Canada
Thích Phước Tịnh
Songs 22
Added on 27 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Đại Đăng
Thích Phước Tịnh
Songs 6
Added on 27 June 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Kinh Duy Ma Cật
Thích Phước Tịnh
Songs 70
Added on 12 July 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Pháp Thoại Vietnam
Thích Phước Tịnh
Songs 20
Added on 21 September 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Hạnh Nguyện Người Xuất Gia
Thích Phước Tịnh
Songs 31
Added on 21 November 2015
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Kinh Di Giáo
Thích Phước Tịnh
Songs 44
Added on 21 February 2016
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Pháp Thoại USA 8
Thích Phước Tịnh
Songs 14
Added on 21 February 2016
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam
Thích Phước Tịnh
Songs 35
Added on 29 April 2016
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Kinh Pháp Cú 03
Thích Phước Tịnh
Songs 9
Added on 16 January 2017
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Kinh Tạp A Hàm
Thích Phước Tịnh
Songs 31
Added on 29 December 2016
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Úc Châu  2
Thích Phước Tịnh
Songs 42
Added on 27 December 2016
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Pháp Thoại USA 9
Thích Phước Tịnh
Songs 26
Added on 16 January 2017
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Mây Từ 2015
Thích Phước Tịnh
Songs 18
Added on 06 May 2017
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Mây Từ 2017
Thích Phước Tịnh
Songs 17
Added on 06 May 2017
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Úc Châu 2016
Thích Phước Tịnh
Songs 13
Added on 06 May 2017
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Tuệ Ngữ Của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Thích Phước Tịnh
Songs 26
Added on 22 September 2017
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Pháp Thoại USA 10
Thích Phước Tịnh
Songs 0
Added on 22 January 2018
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Khóa Tu Tây Bắc Hoa Kỳ
Thích Phước Tịnh
Songs 5
Added on 22 January 2018
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N
Kết Một Tràng Hoa
Thích Phước Tịnh
Songs 28
Added on 22 January 2018
Released 0000
Format CD
Type
Length 0:00
N discs 0
Label
Genre Rock
Price 0.00 €
Cat N

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms