Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Kinh Di Giáo

Search Our Site

Kinh Di GiáoDescription

LỜI DẪN.
Kinh Di Giáo được ngài Cưu Ma La Thập dịch vào thời Dao Tần (401- 413 Tây lịch). Kinh còn được biết qua rất nhiều tên “Phật Thùy Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh"."Di Kinh". "Phật Lâm Niết Bàn Lược Giới Kinh"."Lược Thuyết Giáo Giới Kinh". "Phật Di Giáo Kinh” - Nội dung như một quyển sách giáo khoa tuyển từ những lời dạy cô đọng của Đức Thế Tôn giáo giới chư đệ tử lúc sắp nhập Niết bàn.
Kinh được nhiều thế hệ Tăng sĩ làm sách gối đầu cho công trình tu tập. Được các bậc cổ đức qua các triều đại chú giải và Hoàng đế thời Tống tuyển in chung với các văn bản khác có tên là Phật Tổ Ngũ Kinh.
Thời Phật giáo cận đại, Kinh Di Giáo được xếp vào học trình trung cấp của các Phật học đường Việt Nam và theo bước thời gian đến hôm nay vẫn được chư Tăng Ni Việt Nam trọng thị. Nơi đất Mỹ, Thầy đã dạy Kinh này tại Tu viện Lộc Uyển, miền Nam California cho học chúng và thiền sinh Tây phương. Chúng tôi mong rằng nguồn Pháp âm Kinh Di Giáo sẽ giúp được cho những Phật tử tham cứu Phật pháp và tu tập.

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms